سامانه تعلیم : روان شناسان معتقدند که هدف از حضور بیماران روحی و روانی در کلاس های آموزشی، تقویت مهارت های اجتماعی و ایجادمشغولیت های ذهنی جدیدی است که با آموزش و یادگیری درآمیخته است.
ورود به سامانه

سامانه تعلیم : روان شناسان معتقدند که هدف از حضور بیماران روحی و روانی در کلاس های آموزشی، تقویت مهارت های اجتماعی و ایجادمشغولیت های ذهنی جدیدی است که با آموزش و یادگیری درآمیخته است.
ورود به سامانه

سامانه تعلیم : روان شناسان معتقدند که هدف از حضور بیماران روحی و روانی در کلاس های آموزشی، تقویت مهارت های اجتماعی و ایجادمشغولیت های ذهنی جدیدی است که با آموزش و یادگیری درآمیخته است.
ورود به سامانه

سامانه تعلیم : روان شناسان معتقدند که هدف از حضور بیماران روحی و روانی در کلاس های آموزشی، تقویت مهارت های اجتماعی و ایجادمشغولیت های ذهنی جدیدی است که با آموزش و یادگیری درآمیخته است.
ورود به سامانه

سامانه تعلیم : روان شناسان معتقدند که هدف از حضور بیماران روحی و روانی در کلاس های آموزشی، تقویت مهارت های اجتماعی و ایجادمشغولیت های ذهنی جدیدی است که با آموزش و یادگیری درآمیخته است.
ورود به سامانه

سامانه تعلیم : روان شناسان معتقدند که هدف از حضور بیماران روحی و روانی در کلاس های آموزشی، تقویت مهارت های اجتماعی و ایجادمشغولیت های ذهنی جدیدی است که با آموزش و یادگیری درآمیخته است.
ورود به سامانه

سامانه تعلیم : روان شناسان معتقدند که هدف از حضور بیماران روحی و روانی در کلاس های آموزشی، تقویت مهارت های اجتماعی و ایجادمشغولیت های ذهنی جدیدی است که با آموزش و یادگیری درآمیخته است.
ورود به سامانه

سامانه تعلیم : روان شناسان معتقدند که هدف از حضور بیماران روحی و روانی در کلاس های آموزشی، تقویت مهارت های اجتماعی و ایجادمشغولیت های ذهنی جدیدی است که با آموزش و یادگیری درآمیخته است.
ورود به سامانه